بازی جستجوی کلمات

کلماتی که در زیر جدول نوشته شده اند را در جدول یافته و مشخص کنید.


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}

تمامی حقوق برای بازیزا محفوظ است.